Themenarbeit 2018: Figuren nach Kinderbüchern von Erich Kästner
Die MOA-Ausschreibung 2018 ist ab sofort online verfügbar.

Preisträger 2000

Brachtel, Stephanie (D), Ehrhardt, Elisabeth (D), Himstedt, Annette (D), Kauffmann, Annia (D), Lippl, Susan (D), Müller, Rosemarie Anna (D), Prescott, Rita (D), Schulz, Marie-Luise (D), Schwing, Hiltrud (D), Stenek, Berni (A), Stransky, Elke (D)


Gesamtwerk: Mann, Christa (D)

Folgen Sie uns